Teenindusleping blablamoney

KASUTUSTINGIMUSED 

1. Üldinfo

1.1. Käesolev leping kehtestab BlaBlaMoney süsteemiga loodud valuutavahetusmaksete tegemise mehhanismi. 

1.2. BlaBlaMoney online-vahetaja on spetsiaalne Interneti-ressurss, mis aitab sooritada makseid raha vahetamise eest. 

 1.3. Selle BlaBlaMoney teenuse tellija võib olla nii ettevõte kui ka üksikisik, kes soovib kasutada BlaBlaMoney teenuseid. 

1.4. Edasi nimetatakse lepingu teksti järgi Tellijat ja BlaBlaMoney teenust "Poolteks".  

1.5. Pooled avaldasid kavatsust tunnustada seda elektroonilist dokumenti ametlikuks ja seaduslikuks, samuti paberdokumendina sõlmitavat dokumenti, mis loob õigussuhted Tellija ja BlaBlaMoney vahel seoses viimase poolt teenuste osutamisega.   

1.6. Kui Tellija nõustub käesoleva lepingu, mis on ametlik avalik dokument, tingimustega, võtab ta endale kõik selle täitmiseks võetud kohustused, täites Interneti kaudu avalduse BlaBlaMoneyle teatud teenuse osutamiseks. 

2. Lepingu esemeks on

2.1. Teatud laadi BlaBlaMoney teenuste, mille loetelu on toodud käesoleva dokumendi punktis 4, osutamine toimub tingimusel, et Tellija järgib mitmeid punktis 9 loetletud asjakohaseid reegleid. Nende reeglite reeglid on kehtestatud BlaBlaMoney sisemise haldusdokumendiga ja on toodud nimetatud Lepingu punktis 5.    

2.2. Pärast BlaBlaMoney teenuste osutamise lõpetamist ja vastava seaduse allkirjastamist tasub Tellija vastava summa, lähtudes nimetatud Lepingu nõuetest.

3. Poolte kohustused ja nende õigused

3.1. Online BlaBlaMoney kohustub: 3.1.1. Selle lepingu tingimuste alusel kandke teatud raha üle ametlike elektrooniliste maksesüsteemide kaudu. Maksesüsteemide loetelu on näidatud veebisaidil;  
 

3.1.2. Kui Tellija teeb valuutavahetusoperatsiooni, pakkuma talle tuge teabekonsultatsiooni ja tehnilise toe näol; 

3.1.3. Tagada Tellija isikuandmete, samuti kogu toimingu kohta käiva teabe, sealhulgas vahetusmakse tegemise aeg, selle kuupäev ja summa, salajasus ning vajadusel teavitada Tellijat tema esimesel nõudmisel. Ülaltoodud teave vahetustoimingute kohta on puhtalt isiklik ja sellel ei ole juurdepääsuõigust kolmandatele isikutele, välja arvatud privaatsuspoliitikas nimetatud teenused;  

3.1.4. Kasutada teavet Tellija saadud allahindluste kohta; 

3.1.5. Kui Tellijalt on laekunud avaldus põhjendatud pretensiooniga teenuse osutamise kohta, hüvitage talle vastav summa, ülekandega nimetatud arvelduskontole hiljemalt 24 tunni jooksul, viidates käesolevas lepingus sätestatud tingimustele. punktides 3.2.5, 5.4, 5.6. 3.2. Tellija kohustused:  
 

3.2.1. Esitage oma isikuandmed ja märkige asjakohane teave oma arvelduskonto kohta, kuhu raha kantakse; 

3.2.2. Teavitage oma kehtivast e-posti aadressist; 

3.2.3. Määrake BlaBlaMoney administratsiooni elektroonilise teabe ja teadete saatmine ja vastuvõtmine oma e-posti aadressile. Reguleerida arvutiseadmete ja muude Interneti-juurdepääsu omavate vidinate katkematut tööd, samuti pakkuda viirusetõrjeprogrammide uuendatud versioonide abil teie seadmetele kaitset võimalike viiruskahjustuste eest. Need toimingud on vajalikud spetsiaalses kaitstud režiimis töötamiseks; 

3.2.4. Kasutage BlaBlaMoney teenuseid vastavalt kehtiva Lepingu reeglitele; 

3.2.5. Kui teie arvelduskontole või nimetatud käsundiandja arvelduskontole rahaülekannete tegemisel on ilmnenud fakte rikkumiste kohta, teavitage nendest asjaoludest viivitamatult BlaBlaMoney tugiteenust. Samamoodi teavitama kehtiva Lepingu punktides 5.4, 5.5 ja 5.6 loetletud asjaoludest. Teade raha ülekandmise tähtajast mittejärgimise kohta tuleb saata BlaBlaMoney"le kuu aja jooksul alates makse hilinemisest. Kui BlaBlaMoney administratsioon ei saa teatist viivise kohta määratud aja jooksul, läheb sellise makse summa BlaBlaMoney omandisse; 

3.2.6. Rahaülekannete tegemisel juhinduge kehtivast seadusandlusest; 3.2.7. Ärge kasutage veebiliikluse lõpetamiseks erinevaid mehhanisme. 3.3. BlaBlaMoney veebiteenusel on õigus: 

 

3.3.1. Tehnilise ja tavahoolduse korral peatage ajutiselt rahaülekande toimingute teostamine; 

3.3.2. Kui on toimunud volitamata isikute poolt volitamata toimingud ja partnermaksesüsteemide administraatorilt on saadud vastav taotlus ning Tellijalt on kaebus kaebusega, peatada toiming kuni rikkumise põhjuse täieliku väljaselgitamiseni; 

3.3.3. Looge oma allahindluste süsteem; 

3.3.4. määrama oma teenuste osutamise eest komisjoni; 

3.3.5. keelduda teenuse osutamisest sellise otsuse põhjust selgitamata; 

3.3.6. Raha vahetamisel ilmnenud vea korral nõuda Tellijalt asjakohaste selgituste esitamist, kasutades kõiki olemasolevaid elektroonilisi sidevahendeid; 

3.3.7. Kui Tellija rikub ärisuhtluse reegleid, sealhulgas kasutab ebasündsat kõnepruuki, keeldub BlaBlaMoney administratsioonile vajalikke andmeid edastamast, blokeerib teda ja peatab täielikult edasise suhtluse; 

3.3.8. peatada vahetusmaksete teenuse osutamine viitega sise-eeskirjale ja kehtiva Lepingu vastavatele punktidele 5.4, 5.5, 5.6 ;  

3.3.9. Kui Tellija isikut ei ole võimalik tuvastada, peatage toiming ja blokeerige raha tagastamine kuni selle tuvastamiseni; 3.3.10. Kui Tellija rikub kehtiva Lepingu punkti 3.2.7 nõudeid ja ei täida oma kohustusi, blokeerida kõik selle Tellijaga suhtlemise allikad; 
 

3.3.11. Kui selgub, et Tellija poolne ebaseaduslik rahateenimise viis, mis sõltub BlaBlaMoney kasutamisest või muudes partnerite maksesüsteemides, lõpetage vahetustoimingud ja ärge tagastage ebaseaduslikke summasid enne, kui asjakohased põhjused on selgunud. .

4. BlaBlaMoney teenuste osutamine

4.1. Teenuste teostamine BlaBlaMoney teenuse vahetusoperatsioonideks toimub täielikus samaaegses suhtluses teenuse maksepartnerite ja pangaasutustega vastavalt sõlmitud lepingutele;  

4.2. BlaBlaMoney administratsioon ei kontrolli Tellijalt vahetamiseks kasutatud raha legitiimset päritolu.

5. Vahetusoperatsiooni reguleerimine

5.1. Pärast abonendilt nõutava summa laekumist alustab vahetusoperatsioon oma tegevust. Kui Tellijalt saabub vahetusavaldus ja 20 minuti pärast pole temalt raha laekunud, on BlaBlaMoney administratsioonil õigus ülekanne peatada. Seejärel, kui abonendilt raha laekub, jätkatakse toimingut, samal ajal kui ülekanne toimub raha laekumise ajal kehtinud kursiga. Krüptovaluuta vahetamisel võib rakenduse täitmisaeg ületada 1-1,5 tundi.

5.2. Valuutavahetustoimingu sooritamiseks loetakse rahaülekande laekumist Tellija poolt tema kontole täies mahus.

5.3. Kui toimingu toiming on alanud, ei saa Tellija seda peatada.

5.4. Kui selgub, et vahetusele kuluvast summast ei piisa toimingu sooritamiseks ja see erineb avalduses märgitud summast, peatab toimingu BlaBlaMoney teenus või arvutab see ümber vastavalt laekunud vahenditele. Toimingu blokeerimisel tuleb Tellijal esitada kehtiva Lepingu punkti 3.2.5 kohane taotlus, mille alusel vahetustoimingut jätkatakse. Samal ajal jääb vahetuskurss algselt kehtinud tasemele. Pange tähele, et summa võib erineda, kuid ei tohiks olla väiksem kui minimaalne vahetussumma. Kui tellija kandis raha üle saidil näidatud miinimumist vähem, lähevad vahendid kaotsi.

5.5. Kui vahetusoperatsiooni käigus selgub, et Tellija on oma kontonumbri valesti märkinud või see blokeeritakse, siis vahetusoperatsioon peatub. Samuti, kui andmeid pole võimalik muuta, tagastatakse Kliendile raha.

5.6. Kui Tellija teeb makseülekande tavamärkes muudatusi või tema kontolt raha ei laeku, blokeerib BlaBlaMoney administratsioon selle tehingu. Pärast punkti 3.2.5 kohaselt täidetud vastava nõude saamist Tellijalt tagastatakse talle raha.

5.7. Kui Tellijal on vaja teha krüptovaluuta ülekanne, siis tehakse selline toiming Bitcoini võrgu tingimusi arvestades. Selle tehingu kestus võib olla kuni kolm päeva, võttes arvesse Bitcoini protokolli koormust. Samal ajal ei saa BlaBlaMoney mõjutada krüptovaluuta ülekande ajastust ega vastuta seetõttu selle toimingu ajastamise eest.

5.8. Vahetusteenusel on õigus suunamisprogrammi tingimusi igal ajal muuta. Vahetusteenus ei võta suunamispreemiaid ega registreeri ka suunamist, eeldusel, et nii kutsuja kui ka suunaja asuvad samal IP-aadressil. Samuti peate soovitamise preemia väljavõtmiseks kutsuma vähemalt viis soovitajat ja igaüks neist peab tegema vähemalt ühe vahetuse. Saatetasu ei võeta juhtudel, kui avaldus on teenuse suhtes negatiivne, s.o. ei saa sellest tulu.

5.9. Vahetussait peatab ja blokeerib rakenduse, mis sisaldab kõrge riskiga bitcoini rahakotti, samuti keelatud saitide rahakotti. Vahendid blokeeritakse pikka aega ja neid ei pruugita tagastada.

5.10 Igal juhul peetakse tagasimakse tegemisel kinni vahendustasu 5%, välja arvatud p 10.7.

6. Garantiid ja umbes tvetstvennost Pooled

6.1. Kui Tellija on esitanud taotluse koos ebaõigeid andmeid või rikutud reegleid kasutades BlaBlaMoney süsteemi, samuti muid vigu, kui kandes raha, BlaBlaMoney loobub kogu vastutuse selliste tegevuste tellija. Sel juhul summa ei kuulu tagastamisele ja üleandmise tegevus ei ole tühistatud, kui selgub, et Tellija on märgitud vale pangaandmed. 

6.2. BlaBlaMoney ütleb lahti vastutusest kahju põhjustatud Tellija, sealhulgas kahjustatud seadmed, kui seadmed on rikkis tulemusena selliste meetmete. 

6.3. BlaBlaMoney loobub vastutusest ebaõigete toimingute või rahaülekande viivituste eest, mis on toimunud maksesüsteemide partnerite või pankade süül.   

6.4. BlaBlaMoney loobub vastutusest, kui abonemendil tekivad kulud ja kahjud, mis on tingitud tema arusaamatusest rahaülekandeteenuste osutamise tariifide ja hinnapoliitika osas. 

6.5. BlaBlaMoney loobub vastutusest kahjude eest, mis tekkisid Tellija erinevate vigade tegemisel, sealhulgas selliste vigade tõttu maksete ajastamises. 

6.6. Tellija vastutab vahetustoiminguteks ette nähtud raha legitiimse päritolu eest.  

6.7 Tellija garanteerib, et BlaBlaMoney teenusega suhtlemise ajal on ta saanud täisealiseks vastavalt Tellija asukohariigi õigusaktidele.

6.8. Juhul, kui BlaBlaMoney süsteemi kasutades ülekannete tegemisel tekivad kulud, kohustub Tellija need hüvitama. 

7. Lisainfo

7.1. Vajadusel saab BlaBlaMoney muuta kehtiva Lepingu tingimusi ja muid selle sätteid. Lepingu uuendatud versioon hakkab kehtima pärast selle teenusesse postitamist.  

8. Pooltest sõltumatud asjaolud

8.1. Vääramatu jõu (force majeure) tegude ilmnemise tõttu loobuvad Pooled kehtiva Lepingu tingimuste täitmisest täies ulatuses. Hädaolukordade hulka kuuluvad: rahutused, üleujutused ja tulekahjud, erakorralise seisukorra kehtestamine, looduskatastroofid, sõjad ja muud tegurid, mida lepinguosalised ei saa mõjutada. Pooltest mitteolenevate tegurite hulka kuuluvad ka elektrikatkestused, side puudumine internetisüsteemiga jms. 

9. Tingimused of byazatelnye vahetusteks

9.1. BlaBlaMoney süsteemi kasutades on keelatud teha ebaseaduslikke valuutavahetusoperatsioone. Selle nõude rikkumise ja BlaBlaMoney süsteemi kasutamise korral ebaseaduslike toimingute tegemiseks hoiatatakse Tellijat tema suhtes seadusandlike meetmete kohaldamise eest vastavalt selle riigi seadustele.    

9.2. Maksesüsteemidelt, finantsasutustelt ja pankadelt, õiguskaitseorganisatsioonidelt, aga ka muudelt mõjutatud isikutelt vastavate taotluste saamisel saadab BlaBlaMoney administratsioon vajalikud andmed rikkumise fakti kohta, kui selliste rikkumiste ebaseaduslikkus on täielikult tõendatud. 

9.3. Teenuse osutamine loetakse lõppenuks pärast seda, kui Tellija laekub raha täies ulatuses oma arvelduskontole, samas kui Tellija võtab täieliku vastutuse nende päritolu eest, kuna BlaBlaMoney süsteem ei kontrolli elektrooniliste rahavahetustoimingutega seotud legitiimset allikat. 

9.4. Kui meetmed vahetada vahendite tegutsevate isikute nimel tellijana BlaBlaMoney ütleb lahti vastutusest tulemused selliseid toiminguid.  

9.5. Olles kinnitanud oma nõusolekut töötingimustega BlaBlaMoney süsteemis, võtab Tellija kogu vastutuse kehtiva Lepingu kohustuste eest.

10. Abonendi kontrollimine teenuses BlaBlaMoney

10.1. Tellija valmisolekut läbida kontroll esimesel nõudmisel BlaBlaMoney- teenus on lahutamatu osa käesoleva lepinguga.

10.2. Identifitseerimise käigus saab teenus nõuda mis tahes Tellija isikuandmeid, mis tahes vormingus ja mahus, mida teenus vajalikuks peab.

10.3. Teenus kogub, kasutab ja edastab teavet Tellija kohta vastavalt privaatsuspoliitikale.

10.4. Identifitseerimise edastamisega nõustub Tellija Teenusega teostama Tellijaga seotud uuringuid, mida Teenus vajalikuks peab. Teenus võib omal äranägemisel selle uuringu jaoks kaasata kolmanda osapoole.

10.5. Teenuses tehtud tehingute rahakottide Interneti-aadressid läbivad automaatse AML-i kontrolli. Teenus võib nõuda Tellija kontrollimisprotseduuri, kui avalduses märgitud Tellija rahakoti Interneti-aadressil on seos järgmiste mõistetega: 

Ebaseaduslik teenus;

Darkneti turg;

Darkneti teenus;

Petturlik vahetus;

segamisteenus;

Lunaraha;

Varastatud Mündid;

Pettus.

10.6. Ühenduse ilmnemise korral tagastatakse raha saatja aadressile alles pärast seda, kui tellija on kontrollimisprotseduuri läbinud (miinus tagasimaksmiseks kulutatud vahendustasu).

10.7. Ühenduse tuvastamise korral tagastatakse raha saatja andmetele alles pärast seda, kui tellija on kontrollimise protseduuri lõpetanud (miinus vahendustasu 10%).